Aan de volgende eisen moet worden voldaan: 

Initiatieven voor de oprichting van een nationaal Blue Shield comité moeten volledig het ICBS Handvest (akkoorden en verklaringen) erkennen,zoals goedgekeurd in Straatsburg, 14 april 2000.

Blue Shield werd in 1996 opgericht door de vier niet-gouvernementele organisaties die actief zijn op het gebied van archieven, bibliotheken, monumenten en archeologie en musea met het doel 
om bedreigd cultureel erfgoed te beschermen.
 
In het kader van De Haagse Conventie (1954) voor de bescherming van cultureel erfgoed in geval van een gewapend conflict,werd door de ICA (International Council on Archives), ICOM (International Council of Museums), ICOMOS (International Council on Monuments and Sites) en  IFLA (International Federation of Library Associations and Institutions) het symbool van de Conventie - het blauwe schildje- overgenomen als symbool voor het in te stellen ICBS. Aan deze vier leden werd in 2005 de CCAAA (coördinerende Raad van Audiovisuele Archieven Verenigingen) toegevoegd.
 

De vijf organsiaties werken samen aan het voorbereiden en reageren op noodsituaties in geval van een gewapend conflcit of natuurramp die cultureel erfgoed kunnen beïnvloeden.
Dit doen zij op basis van de volgende beginselen ((goedgekeurd door het Internationale Comite Blue Shield tijdens de bijeenkomst in Parijs, 8 juni 2001):

  • gezamenlijke acties
  • onafhankelijkheid
  • neutraliteit
  • professionaliteit
  • respect voor culturele identiteit
  • werken op non-profit basis.

Ieder nationaal comité bestaat uit tenminste 1 vertegenwoordiger van ieder van de vijf non-gouvernementele organisaties; i.e. ieder comité bestaat dus uit minstens 5 personen.
Een vertegenwoordiger van hen dient een verzoek tot instelling tot nationaal comité in bij Blue Shield. Daarbij wordt vermeld welke leden aangesloten zijn bij welke non-gouvernementele organisatie.

Tevens wordt bijgesloten:

  • contactgegevens;
  • vergader frequenties/onderwerpen;
  • overzicht activiteiten/doelen van het nationale comité.
 
Blue Shield beslist op het verzoek tot instelling.