nav shield  Het Tweede Protocol bij het Haags Verdrag 1954 : 1999- 2019 

Criminele handelingen tegen cultureel erfgoed die plaatsvonden aan het einde van de jaren tachtig en het begin van de jaren negentig, wezen op een aantal
tekortkomingen in de uitvoering van het Verdrag van Den Haag. Daarom werd in 1991 gestart met een herziening van het verdrag waarin rekening werd
gehouden met opgedane ervaringen en met de ontwikkelingen in het internationale humanitaire en culturele eigendomsrecht sinds 1954.
Bijgevolg werd een 2e Protocol aangenomen bij het Haags Verdrag 1954.

Dit Tweede Protocol specificeert ook de sancties die moeten worden opgelegd bij ernstige schendingen met betrekking tot cultureel erfdgoed en het protocol
bepaalt tevens de voorwaarden waaronder individuele strafrechtelijke aansprakelijkheid van toepassing is.
Lees hier meer.

a707096214